Nieuwe energieën

De Engelen zijn, net zoals wij, continue aan het transformeren. Zo ontstaan er nieuwe energieën. Alles groeit immers in bewustzijn. Deze ‘nieuwe’ engelen kunnen je op een hoger trillingsniveau brengen. Die nieuwe energieën (zoals zij hier afgebeeld zijn) zorgen voor een nieuw bewustzijn, een groei naar hogere ionen en een leven dat zowel met boven als met de aarde verbonden is.
Door verbonden te zijn met het hogere energieen, leven in eenheid en liefde, door op te gaan in het geheel, transparant te zijn en toch met alles verbonden te blijven, kunnen wij -in een menselijk lichaam- leven vanuit de zielskern.
Door deze transformatie kunnen de engelen andere kleuren, vormen of energieen uitstralen.

Hieronder beschrijf ik de nieuwe energieën van Gabriël, Michaël, Uriël, Gloria, Merlijn, Quan Yin, Maria Magdalena en Jozef

New Energies

The angels are, just like ourselves, constantly transforming and therefore new energies are created. Everything grows in consciousness and these ‘new’ angels can bring us to a higher level of vibration. These new energies (as seen in the images below) help us to reach a new level of consciousness and growth to higher ions and a life connected with above just as we are connected to the earth.

To be connected to higher energies, live a life of love and unity, to be transparent but also to remain connected to everything, to live holistically, we can, in a human body, live from the soul’s core. Through this transformation the angels can appear in assorted colors, forms and energies.  Below I describe the new energies of Gabriel, Michael, Uriel, Gloria, Merlin, Quan Yin, Maria Magdalen and Joseph.

 

Engel Gloria
Engel Gloria verschijnt als een straal van de zon. Warmte, liefde en vriendschap is waar zij je bij wil helpen. Op deze afbeelding is vooral haar transparantie in haar gewaad te zien. Dit geeft aan dat haar energie heel subtiel is. Wanneer je de zon bewust waarneemt laat Engel Gloria weten dat ze bij je is.

Angel Gloria

Angel Gloria appears as a ray of sunshine and helps you by giving warmth, love and friendship. The transparency of her silhouette is most apparent in the image, which shows us how subtle her energy is. You know that Angel Gloria is with you as you become conscious of the warmth of the sun on your skin.

 Aartsengel Michaël
Zijn nieuwe energie staat voor overwinning, rust, vertrouwen hebben in jezelf, bij jezelf blijven en genezing. Hij helpt je oude banden los te laten, zodat je meer innerlijke rust zal ervaren.
Op deze afbeelding staat Michaël in een nieuw, topaasblauw licht. Deze nieuwe energie zorgt voor verzachting, genezing, motivatie, vertrouwen en maakt een einde aan twijfel en onzekerheid.

Archangel Michael

Michael’s new energy means victory, peace, have trust in yourself and healing. He will help you to be free of old ties to help you experience inner peace. In this image Michael can be seen in a new topaz blue light. This energy gives softness, healing, motivation, trust and brings an end to any doubts or uncertainty.

gabrielkl.jpg Aartsengel Gabriël
Zijn nieuwe energie staat voor transformatie van de aarde en haar bewoners. Hij kan je helpen met het omzetten van het oude naar het nieuwe.
We zien hem hier in trance afgebeeld. Hij staat boven de aarde en geeft via zijn handen kosmisch zaad door aan de aarde en haar bewoners. Gabriël straalt hier een nieuwe kleur opaal uit. Deze kleur staat voor een versterkt kosmisch bewustzijn, toegang tot het zelf, opheffen van beperkingen, transformatie, liefde en hartstocht
.

Archangel Gabriel

His new energy is devoted to the transformation of the earth and its residents, helping with the change from the old to the new. We see him here in a trance, standing above the earth, giving cosmic energy via his hands to the earth and all who live upon it.  Gabriel radiates a new opal color which represents a stronger cosmic consciousness, openness of the soul, a lifting of restrictions, transformation, love and passion.

uriel.jpgAartsengel Uriël
De afbeelding van Uriël heet Morgenster. De betekenis hiervan is: een nieuw begin, een nieuwe weg, een nieuwe dag. ‘Morgen’ staat voor de toekomst. Uriël zegt hiermee: "Leef in het nu en richt je op hogere doelstellingen zoals liefde, compassie, geduld en vergeving. Hier in het nu kun je dit vorm gaan geven, zodat je in de toekomst kan groeien naar een steeds hoger bewustzijn. De rozen in de afbeelding staan voor groei, liefde, vreugde en geluk. De bol met licht reikt Uriël je aan om je nieuwe richting aan te geven. Met het roze/rood van zijn vleugels helpt hij je naar een hoger bewustzijn te transformeren. De kleur goud/geel staat voor toewijding, kennis, wijsheid, intuïtie, geestelijke ontwikkeling en hoger inzicht. Het emerald groen staat voor grote geestelijke ontwikkeling en geestelijke groei.

Archangel Uriel

The image shows Uriel the morning star. This represents a new beginning, a new path and a new day. ‘morning’ representing the future. Uriel tells us: ‘live in the present and focus on higher goals such as love, compassion, patience and forgiveness. The roses in the image represent growth, love, happiness and joy. The ball of light shows you the new direction of your path. With the red/pink wings he helps you transform to a higher consciousness. The color gold/yellow represents devotion, knowledge, wisdom, intuition, spiritual development and a deeper insight. Spiritual development and mental growth are represented by the emerald green color.

Merlijn
Merlijn bekend uit de legende  met koning Arthur.  Merlijn transformeert de enrgie van de planeten. Merlijn zend dit door naar de aarde zodat wij deze energieen kunnen ontvangen en hiermee onze transformatie in gang kunnen zetten. Merlijn 'de oude wijze' hij was eerder Saint Germain en is nu Eisiä mijn nieuwe begeleider van de Acturians.

Merlin

Merlin is known from the legend of King Arthur. By sending his own energy to earth Merlin transforms the planets energy. We all then tune into this and can start our own process of transformation. Merlin, the wise old man, was first St Germain and is now Eisia my new guide from the Acturians.

 jozefkl.jpgLichtmeester Jozef
Jozef staat voor vertrouwen en vernieuwing. Zijn aura kleur is violet, wat staat voor orde, precisie en verbinding met de hogere werelden. Jozef en Maria Magdalena (kracht) hebben dezelfde energie en verschijnen vaak samen. Jozef zegt: “Als jij aan jouw weg timmert om een waar mens te worden in al jouw eigenheid, dan timmer ik met je mee.” De vijf spijkers staan voor de mens. De vier witte lelies staan voor een hoge spirituele ontwikkeling. Het getal 4 staat voor stabiliteit en is ook het getal van Moeder Aarde. De zes blaadjes van de lelies geven zowel het leven op aarde als daarboven weer. De vier lelies hebben samen vierentwintig blaadjes, 24 staat voor de zon. De zon geeft ons licht en warmte en bevrucht de aarde. Zijn bruine hoofdtooi staat voor dienstbaarheid, eenvoud en wijsheid. De smaragdgroene band representeert mededogen. Het donkergroen van zijn mantel staat voor toewijding, motivatie, kracht en samenwerking.

Ascended Master Joseph.

Joseph represents trust and renewal, his aura is violet in color which represents order, precision and a connection with the higher worlds. Joseph and Maria Magdalen (strength) have the same energy and often appear together. Joseph tells us: “as you work on your own path to become your true self then I will work alongside you”.  The 5 nails in the image represent humankind. The four white lilies represent a higher spiritual development. The number four represents stability and is also the number of our earth mother. The six petals of the lily show life on earth as it is in heaven. The four lilies have twenty-four petals, twenty-four representing the sun which gives light, warmth and fertilizes the earth. Joseph’s brown headdress represents servitude, simplicity and wisdom. The emerald green band represents compassion, the dark green cloak represents dedication, motivation, strength and collaboration

 mariakl.jpgMaria Magdalena
Haar nieuwe energie staat voor kracht, liefde, rust, devotie en sereniteit. Zij brengt je terug bij je eigen zachtere vrouwelijke energieën. Ga staan voor wie je werkelijk bent en wat je werkelijk wilt gaan doen.
De zeven rozenblaadjes rond haar hoofd zijn de zeven graden van inwijding. Hiermee wordt aangegeven dat zij de hoogste inwijding heeft doorlopen en staat voor harmonie, liefde en verzoening. De vijf witte lelies in haar aura betekenen het samengaan en de balans tussen de vrouwelijke en mannelijke energieën. De gouden kleur toont het hoogste stadium van spirituele ontwikkeling, verlichting, wijsheid en rijkdom.

Maria Magdalena
Her new energy gives strength, love, peace, devotion and serenity. She brings you back to your own softer, feminine energy so you are able to be your true self and are able to do want you really want to do. We see in the image seven rose petals around her head which are the seven degrees of initiation which she herself has completed and can therefore bring harmony, love and reconciliation into our lives. The five white lilies within her aura symbolize togetherness and the balance between the feminine and masculine energies. The golden color shows the highest level of spiritual development, enlightenment, wisdom and wealth.

Quan Yin
Quan Yin voor overgave. Ze staat hier afgebeeld met een Lotus. De lotus Symboliseert het licht en is zuiver. Overgave aan jezelf aan het licht aan de engelen aan......
Op haar hoofddoek zie je gouden symbolen die staan voor verbinding, goud voor het hogere de verbinding dus overgave aan....

Quan Yin

In the image, we see her with a lotus flower which symbolizes the light and pureness, surrender yourself to the light, to the angels, to the……………

On her headscarf is the golden symbol for connection, gold for the highest connection so surrender to…….

De lichtbrenger, deze engel is de licht-bode en brengt het licht naar de aarde. De engel is verbonden met de lichtstad onder aan het doek wat staat voor de energieen van Atlantis/Lemurie. De energieen bollen staan voor directe verbinding met het  hogere licht. Zo boven zo beneden!

The messenger of light.

This angel is the messenger of the light delivering it to earth. The angel is connected to the energies of Atlantis/ Lemuria. The ball of energy represents the direct connection with the divine light.

Aartsengel Rafael, de engel van genezing van lichaam, verstand, geest en ziel.

Archangel Raphael

He is the angel of healing the body, mind and soul.

 

Copyright images Joke.  All rights reserved. None of the images may be reproduced, distributed or transmitted in any form or by any means. 

©Auteursrecht van de afbeeldingen ligt bij Joke . Zonder toestemming is vermenigvuldiging, bewerking, vertaling, opslag, verwerking of weergave van dit artikel verboden.