Algemene voorwaarden:

Workshops, cursus, reading, meditatie en meditatie weekenden
Annulering

Je hebt je definitief tot wederopzegging ingeschreven. Dat wil zeggen dat er een plaats voor je wordt vrijgehouden en dat je je hiermee hebt verplicht de cursus , workshop, meditatie of meditatieweekend te betalen.

1. Toepasselijkheid van deze annuleringsvoorwaarden
Deze annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle meditaties/cursussen/workshops/weekenden die engelen om je heen organiseert. Engelen om je heen gaat ervan uit dat u kennis heeft genomen van en akkoord gaat met deze voorwaarden.

* Bedrag voor alle genoemde activiteiten is niet restitueerbaar tenzij annulering door Engelen om je heen wordt gedaan
* Afmelden van een meditatieavond 24 uur van tevoren via mail info@engelenomjeheen.nl
* Opzegtermijn meditatieavond: 4 weken voor aanvang, kosten + 10,- euro administratie kosten worden in rekening gebracht bij niet tijdig opzeggen. Je gaat automatisch door wanneer je niet reageert op verzoek van afmelden /opzeggen.

Bij definitief aanmelden van  cursus, workshops, weekenden, themadagen is een aanbetlaing verschuldigd dit bedrag wordt per activiteit bekendgemaakt bij werving/mail. Bij annuleren van genoemde activiteiten is dit bedrag niet restitueerbaar. Bij annuleren een maand voor aanvang bent u de helft van de totaal som verschuldigd bij annuleren een week voor aanvang datum bent u het hele bedrag verschuldigd.

Bij het plannen van een reading bent u verplicht uw  adres gegevens en telefoonnummer te melden.
Annuleren reading 24 uur voor aanvang. Kosten van de reading  + 10,- euro administratie kosten worden in rekening gebracht bij niet tijdig annuleren.

2. Definitie annulering
Onder annulering wordt verstaan: het afmelden en/of niet verschijnen op de cursus/workshop/reading/themadagen/weekenden om welke reden dan ook. Hieronder valt ook het afmelden of niet verschijnen vanwege vakantie en ziekte.

3. Beëindigt of onderbreekt de deelnemer tussentijds de workshop/ cursus/ weekend of neemt hij of zij niet deel, dan is er in geen geval recht op terugbetaling.

4. Overmacht deelnemer
In geval van overlijden van de deelnemer, dan wel het zich voordoen van een overmachtsituatie aan de zijde van de deelnemer, zoals bijvoorbeeld een ongeval of plotselinge ziekte, als gevolg waarvan de deelnemer redelijkerwijze niet in staat mag worden geacht op de geplande cursus te verschijnen, en de deelnemer in verband met de overmachtsituatie de cursus niet tijdig heeft kunnen annuleren of verplaatsen, zal engelen om je heen aan de hand van de specifieke omstandigheden van het geval, beoordelen of restitutie van het cursusgeld kan worden overwogen. In voorkomende gevallen, ter beoordeling van engelen om je heen , kan een cursus in overleg met de deelnemer in het geval van aantoonbare overmacht worden verplaatst naar een andere datum. Engelen om je heen is echter nimmer verplicht tot restitutie van het cursusgeld of verplaatsing van de cursus.

5, Auteursrecht van de afbeeldingen ( Michael, Uriel, Jozef, Gabriel en Maria Magadalena) ligt bij Ilona Toth en Joke  Slagmolen. Alle overige schilderijen zijn door Joke Slagmolen zelf geschilderd en gelden de zelfde Auters rechten. Zonder toestemming is vermenigvuldiging, bewerking, vertaling, opslag, verwerking of weergave van dit artikel verboden.

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.0 Al onze producten in deze webwinkel zijn niet geschikt voor kinderen onder de 12 jaar. Tevens zijn onze artikelen niet geschikt als speelgoed.

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten van Engelen om je heen en op alle met aangegane overeenkomsten voor zover deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 Engelen om je heen heeft het recht de Algemene Voorwaarden aan te passen, c.q. aan te vullen. Van toepassing is steeds de laatste versie, c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

1.3 Door het gebruik van de internetsite van Engelen om je heen en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

Artikel 2 Overeenkomst

2.1 Een overeenkomst tot koop en levering komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging
van een door de Klant verstrekte opdracht per email is verzonden naar het door de Klant opgegeven email adres. Onze orderbevestiging wordt geacht de inhoud van de overeenkomst juist weer te geven. De Klant en engelen om je heen komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra een orderbevestiging aan de Klant is verzonden. De elektronische bestanden van Engelen om je heen gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

2.2 Engelen om je heen is gerechtigd bestellingen te weigeren, dan wel aanvullende informatie op te
vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.

2.3 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven,
etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Engelen om je heen garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etc. in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.


Artikel 3 Prijzen en betalingen

3.1 Alle door Engelen om je heen vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro`s, inclusief omzetbelasting. BTW, verzend- en administratiekosten zijn bij de genoemde prijzen inbegrepen. Tenzij dit anders in aangegeven.

3.2 Engelen om je heen behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen tussentijds te wijzigen. Ingeval van prijsverhogingen blijven de reeds overeengekomen prijzen op alle openstaande bestellingen van kracht.

3.3 In sommige gevallen is sprake van actieprijzen. Actieprijzen zijn slechts gedurende een bepaalde periode geldig en zolang de voorraad strekt. Op deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt.

3.4 Engelen om je heen kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn,
bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke schrijf-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie
kunnen geen rechten worden ontleend. Wij besteden de grootst mogelijke aandacht aan de juiste
vermelding van prijzen, afmetingen en kleuren van onze producten. Toch is het mogelijk dat er
verschillen optreden. Engelen om je heen is hiervoor niet aansprakelijk. Aan type- en drukfouten of het foutief verstrekken van informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

3.5 Betaling van het aan ons verschuldigde bedrag kan geschieden door het vooraf overmaken op de rekening. Zodra de betaling op deze bankrekening is bijgeschreven, worden de producten doorgaans binnen 5 werkdagen aan de klant verzonden. De klant ontvangt per mail een bevestiging zodra de bestelling per post is verzonden.

3.6 Overeenkomsten waarvan de verschuldigde betaling vier weken na de totstandkoming van de
overeenkomst niet is voldaan, komen automatisch te vervallen.

Artikel 4 Verzending

4.1 Bestellingen worden met de grootst mogelijke zorg verzonden via TNT standaard briefpost. Hierdoor achten wij onszelf niet aansprakelijk voor zoekgeraakte of beschadigde producten door schuld van de vervoerder en kan de geleden schade niet op Engelen om je heen worden verhaald.

4.2 De hoogte van de verzend- en administratiekosten staat op de internetsite vermeld. Ten aanzien
van bepaalde landen gelden andere voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en de daaraan verbonden kosten.

4.3 De Klant wordt de mogelijkheid geboden de bestelling aangetekend te laten versturen. Deze kosten komen voor rekening van de Klant, ongeacht het bedrag van de aankopen. De kosten zijn gelijk aan het bedrag wat TNT post berekend voor het aangetekend versturen.

Artikel 5 Levering

5.1 Engelen om je heen heeft de meeste artikelen op voorraad. Engelen om je heen streeft ernaar om bestellingen binnen 5 werkdagen na betaling af te leveren op het door de klant afgegeven afleveradres. Hiertoe is Engelen om je heen echter niet verplicht. De genoemde levertijd is indicatief en geldt nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de Klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de Klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de Klant de overeenkomst in stand laat. De Klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren, dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Eventueel reeds betaalde gelden zullen worden geretourneerd.

5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Klant wordt besteld, dan zal aan de
Klant worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is en houdt Engelen om je heen
de desbetreffende bestelling aan. Vertragingen zullen aan de Klant per email of telefonisch worden
gemeld. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Engelen om je heen
zodanige inspanningen verrichten om een vervangend product beschikbaar te stellen.

5.3 Levering vindt plaats op het door de Klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst
opgegeven adres.

5.4 Voor levering naar het buitenland gelden andere verzendkosten en voorwaarden.

5.5 Engelen om je heen behoudt zich het recht voor de levering aan te passen of te annuleren bij overmacht.

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud

6.1 Het eigendom van producten gaat pas over, indien de Klant al hetgeen de Klant op grond van enige overeenkomst aan Engelen om je heen verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten door Engelen om je heen aan de vervoerder ter beschikking zijn gesteld. Engelen om je heen biedt de mogelijkheid het vervoer aangetekend te versturen; deze kosten komen voor rekening van de Klant. De hoogte van deze kosten zijn gelijk aan wat de vervoerder hiervoor in rekening brengt. Indien de Klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor rekening van de Klant. Eventuele retourzendingen aan Engelen om je heen zijn voor rekening van de Klant en moeten gefrankeerd en onder schriftelijke opgaaf van redenen geschieden.

Artikel 7 Ruilen en herroepingsrecht

7.1 De klant is verplicht de producten bij aflevering nauwkeurig te onderzoeken en na te gaan of deze aan de overeenkomst beantwoorden. De Klant dient hierbij rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de op de internetsite afgebeelde producten. Indien de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient de klant z.s.m. en in ieder geval binnen vijf (5) dagen na aflevering aan Engelen om je heen kenbaar te maken om welk(e) product(en) het gaat met reden van retourzending o.v.v. factuurnummer en codenummer. De Klant dient deze producten binnen zeven (7) dagen ongedragen, onbeschadigd, in de originele verpakking op een deugdelijke manier verpakt en voldoende gefrankeerd aan ons te retourneren. Neemt de Klant geen contact op met Engelen om je heen, dan vervalt de plicht voor Engelen om je heen om het de producten terug te nemen.

7.2 Indien de Klant gebruik maakt van het recht zoals vermeld in het vorige lid, dan draagt Engelen om je heen zorg voor terugbetaling binnen 14 dagen van het door de Klant aan Engelen om je heen betaalde bedrag met aftrek van de door Engelen om je heen betaalde bezorgkosten.

7.3 Indien is aangetoond dat producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Engelen om je heen de keuze desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe
producten, dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

7.4 De kosten voor het terugzenden van producten komen voor rekening van de Klant.

7.5 Retournering is niet van toepassing indien het producten betreft die volgens de specificaties van de Klant zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben, zoals op maat gemaakte producten.

7.6 Retournering is niet van toepassing op artikelen die rechtstreeks van de groothandel/leverancier wordt geleverd aan de klant

Artikel 8 Garantie

8.1 Al onze producten voldoen aan de normale eisen van bruikbaarheid. Als bij normaal gebruik toch
gebreken optreden, zal naar een passende oplossing gezocht worden. Engelen om je heen stelt vast of de garantie van toepassing is en bepaalt de wijze van reparatie en verzending. Engelen om je heen geeft twee (2) maanden garantie op de geleverde producten.

8.2 Op onze garantiebepaling kan geen aanspraak gemaakt worden als het defect het gevolg is van
overmatige/ onnatuurlijke schade en slijtage of schade door onjuist gebruik van de producten en verder in de volgende gevallen: ondeskundig gebruik, opzet of grove onachtzaamheid, waterschade, bevriezing en verontreiniging. Het verlies van strassteentjes op onze producten valt evenmin onder onze garantiebepaling. De toepasselijkheid van de garantie is ter beoordeling van Engelen om je heen.

8.3 In geval van door Engelen om je heen geconstateerde gebreken dienen de producten te worden
teruggestuurd. Als producten niet kunnen worden gerepareerd of als omgeruilde producten eveneens gebreken vertonen, kunnen de producten geretourneerd worden tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag, exclusief verzendkosten.

8.4 De factuur dient als garantiebewijs.

8.5 Engelen om je heen is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Engelen om je heen. Engelen om je heen is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

8.6 Indien Engelen om je heen, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde, exclusief
verzendkosten, met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.


Artikel 9 Overmacht

9.1 In geval van overmacht is Engelen om je heen niet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 Engelen om je heen is niet aansprakelijk voor verlies of schade ontstaan tijdens verzending van de bestelling. Engelen om je heen zal zorgen voor het deugdelijk verpakken van de bestelde producten zodat de kans op schade tot een minimum wordt beperkt.

10.2 Engelen om je heen is niet verantwoordelijk voor schade aan kleding, huidaandoeningen, e.d. als gevolg van het gebruik van de materialen van haar producten.

Artikel 11 Persoonsgegevens

11.1 Engelen om je heen behandelt de verstrekte gegevens van de klant vertrouwelijk.

11.2 Persoonsgegevens worden in geen geval aan derden verstrekt. De gegevens zullen alleen worden gebruikt voor het verwerken van bestellingen bij Engelen om je heen.

Artikel 12 Intellectueel eigendomsrecht (auteursrecht)

12.1 De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door Engelen om je heen geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

12.2 De Klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven
informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of
met betrekking tot de internetsite berusten bij Engelen om je heen.

12.3 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en/of commerci�le know how, methoden en concepten.

12.4 Het is de Klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld
verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Engelen om je heen tenzij het louter gaat om priv� gebruik in relatie tot het product zelf.

12.5 Niets van deze site mag door derden zonder toestemming vooraf van Engelen om je heen gebruikt worden. Alle rechten zijn voorbehouden aan Engelen om je heen gevestigd te Nieuwegein.

Artikel 13 Toepasselijkheid recht en bevoegde rechter

13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze
Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

13.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde
rechter in Nederland.

Algemene voorwaarden:

Workshops, cursus, meditatie en meditatie weekenden
Annulering

Je hebt je definitief tot wederopzegging ingeschreven. Dat wil zeggen dat er een plaats voor je wordt vrijgehouden en dat je je hiermee hebt verplicht de cursus , workshop, meditatie of meditatieweekend te betalen.

1. Toepasselijkheid van deze annuleringsvoorwaarden
Deze annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle meditaties/cursussen/workshops/weekenden die engelen om je heen organiseert. Engelen om je heen gaat ervan uit dat u kennis heeft genomen van en akkoord gaat met deze voorwaarden.

* Bedrag is niet restitueerbaar tenzij annulering door Engelen om je heen wordt gedaan
* Afmelden van een meditatieavond 24 uur van tevoren via mail info@engelenomjeheen.nl
* Opzegtermijn: 4 weken voor aanvang, kosten + 10,- euro administratie kosten worden in rekening
gebracht bij niet tijdig opzeggen. Je gaat automatisch door wanneer je niet wordt reageert op verzoek van afmelden /opzeggen

2. Definitie annulering
Onder annulering wordt verstaan: het afmelden en/of niet verschijnen op de cursus/workshop/weekenden om welke reden dan ook. Hieronder valt ook het afmelden of niet verschijnen vanwege vakantie en ziekte.

3. Beëindigt of onderbreekt de deelnemer tussentijds de workshop/ cursus/ weekend of neemt hij of zij niet deel, dan is er in geen geval recht op terugbetaling.

4. Overmacht deelnemer
In geval van overlijden van de deelnemer, dan wel het zich voordoen van een overmachtsituatie aan de zijde van de deelnemer, zoals bijvoorbeeld een ongeval of plotselinge ziekte, als gevolg waarvan de deelnemer redelijkerwijze niet in staat mag worden geacht op de geplande cursus te verschijnen, en de deelnemer in verband met de overmachtsituatie de cursus niet tijdig heeft kunnen annuleren of verplaatsen, zal engelen om je heen aan de hand van de specifieke omstandigheden van het geval, beoordelen of restitutie van het cursusgeld kan worden overwogen. In voorkomende gevallen, ter beoordeling van engelen om je heen , kan een cursus in overleg met de deelnemer in het geval van aantoonbare overmacht worden verplaatst naar een andere datum. Engelen om je heen is echter nimmer verplicht tot restitutie van het cursusgeld of verplaatsing van de cursus.

5, Auteursrecht van de afbeeldingen ligt bij Ilona Toth en Joke Achterberg. Zonder toestemming is vermenigvuldiging, bewerking, vertaling, opslag, verwerking of weergave van dit artikel verboden.

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.0 Al onze producten in deze webwinkel zijn niet geschikt voor kinderen onder de 12 jaar. Tevens zijn onze artikelen niet geschikt als speelgoed.

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten van Engelen om je heen en op alle met aangegane overeenkomsten voor zover deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 Engelen om je heen heeft het recht de Algemene Voorwaarden aan te passen, c.q. aan te vullen. Van toepassing is steeds de laatste versie, c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

1.3 Door het gebruik van de internetsite van Engelen om je heen en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

Artikel 2 Overeenkomst

2.1 Een overeenkomst tot koop en levering komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging
van een door de Klant verstrekte opdracht per email is verzonden naar het door de Klant opgegeven email adres. Onze orderbevestiging wordt geacht de inhoud van de overeenkomst juist weer te geven. De Klant en engelen om je heen komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra een orderbevestiging aan de Klant is verzonden. De elektronische bestanden van Engelen om je heen gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

2.2 Engelen om je heen is gerechtigd bestellingen te weigeren, dan wel aanvullende informatie op te
vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.

2.3 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven,
etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Engelen om je heen garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etc. in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.


Artikel 3 Prijzen en betalingen

3.1 Alle door Engelen om je heen vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro`s, inclusief omzetbelasting. BTW, verzend- en administratiekosten zijn bij de genoemde prijzen inbegrepen. Tenzij dit anders in aangegeven.

3.2 Engelen om je heen behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen tussentijds te wijzigen. Ingeval van prijsverhogingen blijven de reeds overeengekomen prijzen op alle openstaande bestellingen van kracht.

3.3 In sommige gevallen is sprake van actieprijzen. Actieprijzen zijn slechts gedurende een bepaalde periode geldig en zolang de voorraad strekt. Op deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt.

3.4 Engelen om je heen kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn,
bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke schrijf-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie
kunnen geen rechten worden ontleend. Wij besteden de grootst mogelijke aandacht aan de juiste
vermelding van prijzen, afmetingen en kleuren van onze producten. Toch is het mogelijk dat er
verschillen optreden. Engelen om je heen is hiervoor niet aansprakelijk. Aan type- en drukfouten of het foutief verstrekken van informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

3.5 Betaling van het aan ons verschuldigde bedrag kan geschieden door het vooraf overmaken op rekening ABN-AMRO 535704542 ten name van Engelen om je heen te Nieuwegein. Zodra de betaling op deze bankrekening is bijgeschreven, worden de producten doorgaans binnen 5 werkdagen aan de klant verzonden. De klant ontvangt per mail een bevestiging zodra de bestelling per post is verzonden.

3.6 Overeenkomsten waarvan de verschuldigde betaling vier weken na de totstandkoming van de
overeenkomst niet is voldaan, komen automatisch te vervallen.

Artikel 4 Verzending

4.1 Bestellingen worden met de grootst mogelijke zorg verzonden via TNT standaard briefpost. Hierdoor achten wij onszelf niet aansprakelijk voor zoekgeraakte of beschadigde producten door schuld van de vervoerder en kan de geleden schade niet op Engelen om je heen worden verhaald.

4.2 De hoogte van de verzend- en administratiekosten staat op de internetsite vermeld. Ten aanzien
van bepaalde landen gelden andere voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en de daaraan verbonden kosten.

4.3 De Klant wordt de mogelijkheid geboden de bestelling aangetekend te laten versturen. Deze kosten komen voor rekening van de Klant, ongeacht het bedrag van de aankopen. De kosten zijn gelijk aan het bedrag wat TNT post berekend voor het aangetekend versturen.

Artikel 5 Levering

5.1 Engelen om je heen heeft de meeste artikelen op voorraad. Engelen om je heen streeft ernaar om bestellingen binnen 5 werkdagen na betaling af te leveren op het door de klant afgegeven afleveradres. Hiertoe is Engelen om je heen echter niet verplicht. De genoemde levertijd is indicatief en geldt nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de Klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de Klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de Klant de overeenkomst in stand laat. De Klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren, dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Eventueel reeds betaalde gelden zullen worden geretourneerd.

5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Klant wordt besteld, dan zal aan de
Klant worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is en houdt Engelen om je heen
de desbetreffende bestelling aan. Vertragingen zullen aan de Klant per email of telefonisch worden
gemeld. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Engelen om je heen
zodanige inspanningen verrichten om een vervangend product beschikbaar te stellen.

5.3 Levering vindt plaats op het door de Klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst
opgegeven adres.

5.4 Voor levering naar het buitenland gelden andere verzendkosten en voorwaarden.

5.5 Engelen om je heen behoudt zich het recht voor de levering aan te passen of te annuleren bij overmacht.

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud

6.1 Het eigendom van producten gaat pas over, indien de Klant al hetgeen de Klant op grond van enige overeenkomst aan Engelen om je heen verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten door Engelen om je heen aan de vervoerder ter beschikking zijn gesteld. Engelen om je heen biedt de mogelijkheid het vervoer aangetekend te versturen; deze kosten komen voor rekening van de Klant. De hoogte van deze kosten zijn gelijk aan wat de vervoerder hiervoor in rekening brengt. Indien de Klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor rekening van de Klant. Eventuele retourzendingen aan Engelen om je heen zijn voor rekening van de Klant en moeten gefrankeerd en onder schriftelijke opgaaf van redenen geschieden.

Artikel 7 Ruilen en herroepingsrecht

7.1 De klant is verplicht de producten bij aflevering nauwkeurig te onderzoeken en na te gaan of deze aan de overeenkomst beantwoorden. De Klant dient hierbij rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de op de internetsite afgebeelde producten. Indien de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient de klant z.s.m. en in ieder geval binnen vijf (5) dagen na aflevering aan Engelen om je heen kenbaar te maken om welk(e) product(en) het gaat met reden van retourzending o.v.v. factuurnummer en codenummer. De Klant dient deze producten binnen zeven (7)
dagen ongedragen, onbeschadigd, in de originele verpakking op een deugdelijke manier verpakt en voldoende gefrankeerd aan ons te retourneren. Neemt de Klant geen contact op met Engelen om je heen, dan vervalt de plicht voor Engelen om je heen om het de producten terug te nemen.

7.2 Indien de Klant gebruik maakt van het recht zoals vermeld in het vorige lid, dan draagt Engelen om je heen zorg voor terugbetaling binnen 14 dagen van het door de Klant aan Engelen om je heen betaalde bedrag met aftrek van de door Engelen om je heen betaalde bezorgkosten.

7.3 Indien is aangetoond dat producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Engelen om je heen de keuze desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe
producten, dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

7.4 De kosten voor het terugzenden van producten komen voor rekening van de Klant.

7.5 Retournering is niet van toepassing indien het producten betreft die volgens de specificaties van de Klant zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben, zoals op maat gemaakte producten.

7.6 Retournering is niet van toepassing op artikelen die rechtstreeks van de groothandel/leverancier wordt geleverd aan de klant

Artikel 8 Garantie

8.1 Al onze producten voldoen aan de normale eisen van bruikbaarheid. Als bij normaal gebruik toch
gebreken optreden, zal naar een passende oplossing gezocht worden. Engelen om je heen stelt vast of de garantie van toepassing is en bepaalt de wijze van reparatie en verzending. Engelen om je heen geeft twee (2) maanden garantie op de geleverde producten.

8.2 Op onze garantiebepaling kan geen aanspraak gemaakt worden als het defect het gevolg is van
overmatige/ onnatuurlijke schade en slijtage of schade door onjuist gebruik van de producten en verder in de volgende gevallen: ondeskundig gebruik, opzet of grove onachtzaamheid, waterschade, bevriezing en verontreiniging. Het verlies van strassteentjes op onze producten valt evenmin onder onze garantiebepaling. De toepasselijkheid van de garantie is ter beoordeling van Engelen om je heen.

8.3 In geval van door Engelen om je heen geconstateerde gebreken dienen de producten te worden
teruggestuurd. Als producten niet kunnen worden gerepareerd of als omgeruilde producten eveneens gebreken vertonen, kunnen de producten geretourneerd worden tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag, exclusief verzendkosten.

8.4 De factuur dient als garantiebewijs.

8.5 Engelen om je heen is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Engelen om je heen. Engelen om je heen is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

8.6 Indien Engelen om je heen, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde, exclusief
verzendkosten, met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.


Artikel 9 Overmacht

9.1 In geval van overmacht is Engelen om je heen niet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 Engelen om je heen is niet aansprakelijk voor verlies of schade ontstaan tijdens verzending van de bestelling. Engelen om je heen zal zorgen voor het deugdelijk verpakken van de bestelde producten zodat de kans op schade tot een minimum wordt beperkt.

10.2 Engelen om je heen is niet verantwoordelijk voor schade aan kleding, huidaandoeningen, e.d. als gevolg van het gebruik van de materialen van haar producten.

Artikel 11 Persoonsgegevens

11.1 Engelen om je heen behandelt de verstrekte gegevens van de klant vertrouwelijk.

11.2 Persoonsgegevens worden in geen geval aan derden verstrekt. De gegevens zullen alleen worden gebruikt voor het verwerken van bestellingen bij Engelen om je heen.

Artikel 12 Intellectueel eigendomsrecht (auteursrecht)

12.1 De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door Engelen om je heen geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

12.2 De Klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven
informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of
met betrekking tot de internetsite berusten bij Engelen om je heen.

12.3 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en/of commerci�le know how, methoden en concepten.

12.4 Het is de Klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld
verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Engelen om je heen tenzij het louter gaat om priv� gebruik in relatie tot het product zelf.

12.5 Niets van deze site mag door derden zonder toestemming vooraf van Engelen om je heen gebruikt worden. Alle rechten zijn voorbehouden aan Engelen om je heen gevestigd te Nieuwegein.

Artikel 13 Toepasselijkheid recht en bevoegde rechter

13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze
Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

13.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde
rechter in Nederland.
(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)