Engelmensen

We hebben al kennis gemaakt met de nieuwetijdse mensen: Indigo’s, Kristalwezens en Sterrenmensen. Een Engelmens is een engel geincarneerd in het aardse lichaam.

De Engelmensen zijn geïncarneerd om de overgang naar 2012 te helpen. Dit doen zij door op subtiele wijze de mensen uit hun omgeving naar de juiste kant te begeleiden. Engelmensen hebben een directe link met de bron en zijn op de hoogte van het hogere plan en handelen hier ook naar. Ze zijn hier om de wereld te veranderen en zijn de pilaren van de Nieuwetijdmens. Ze hebben een krachtig ontwikkelde vleugelchakra, welke tussen de schouderbladen, net onderaan de nek, zit. Engelmensen hebben het doel, de mensen te onderwijzen en te voorzien van kennis en kunde. Zij begeleiden oa anderen in het ontwikkelen van hun spirituele gaven.

Engelmensen hebben een grote hoeveelheid energie tot hun beschikking. Door het contact met de bron is er altijd direct energie beschikbaar die de Engelmens kan raadplegen. Zij kunnen die energie naar eigen inzicht gebruiken en bijvoorbeeld via een zielenkoppeling aan iemand anders doorgeven. De Engelmens fungeert dan enkel als doorgeefluik. De energie die ze ontvangen is van groot belang om hun taken (oa goede en slechte geesten naar het licht helpen, mensen/dieren helen en zielen koppelen) te kunnen uitvoeren.

Mensen vinden Engelmensen vaak interessant, omdat ze de indruk krijgen iets van hen te kunnen leren, wat ook zo is. Door hun feilloze mensenkennis is de Engelmens in staat om mensen te raken. De Engelmens laat je naar jezelf kijken, door subtiele hints te geven die je laten nadenken over jezelf. Soms is het effect pas later merkbaar en is de opmerkingen van een paar weken terug toch de aanleiding geweest om een bepaalde beslissing anders te nemen. Het zijn deze simpele en subtiele aanrakingen, die het werk van de Engelmens goddelijk maken. Zij raken op het juiste moment de juiste persoon, om daarmee een groot eindresultaat te bereiken.
                                
Als blijkt dat iemand op een verkeerd spoor zit en/of niet openstaat voor hulp, zal de Engelmens deze persoon ook vrij snel kunnen laten vallen. De Engelmens is niet iemand die altijd maar wil helpen. De Engelmens is heel kieskeurig in het helpen van mensen. De engelmens heeft een groter doel voor ogen en wil zo efficiënt mogelijk te werk gaan om met zo min mogelijk inspanning zoveel mogelijk mensen te kunnen bereiken. De engelmens is continue op zoek naar mensen die iets kunnen bijdragen aan de Nieuwe Tijd. Ze heeft daarvoor een interne radar voor potentie en zal daarbij de grootste potenties de meeste aandacht geven.

Engelmensen denken alles te weten en bezitten over een onuitputtelijke bron van zelfvertrouwen. Hebben vaak enorme uitstraling en een groot ego. De Engelmens is verbonden met de bron en haalt hier haar kennis vandaan. Vaak is de Engelmens totaal niet in te schatten en is deze volkomen onbegrijpbaar voor omstanders. De Engelmens bindt zich bijna nergens aan en voel zich daardoor ook vaak alleen.

 De engelmens heeft het niet makkelijk, zij hebben vaak een sterk ego en een sterke wil, wat moeilijk is om dit los te laten, maar het heeft vaak ook een functie om te gaan staan voor wie ze zijn. Ze voelen heel veel, zien en weten zo sterk dat het voor anderen vaak moeilijk is om dit te bevatten. Ze weten wat ze willen, ze zullen hier ook alles voor doen om dit na te streven, maar zij kunnen ook heel onzeker zijn en dit kan voor de engelmens heel verwarrend zijn. Ze stralen veel licht uit, anderen pakken dit op een of andere manier op, ze voelen dit vaak onbewust. Engelmensen zijn fijne maar ook gecompliceerde mensen voor zich zelf maar zeker ook voor de buiten wereld, zij leven in twee werelden en weten hier vaak niet goed mee om te gaan. Ze hebben een diep contact met de engelen energie en ook willen ze graag het aardse mens zijn, begrepen worden, ze willen het overbrengen ze willen het een ander vaak door de strot duwen ( dit is het ego wat geen geduld heeft). Ze zijn vaak heel eenzaam en dit kan ook niet anders als je beseft dat veel mensen nog nooit hebben gehoord van engelmensen laat staan dat ze weten wie ze zijn en hoe met deze mensen om te gaan. Engelmensen hebben een doel en dat is de mens aan te raken in hun ziel zodat ze ontwaken. Engel Ischmael

 

Angel people

We already know about the people of the new age, Indigos, crystal beings and star people. An angel person is an angel reincarnated in a human body. The angel people have been created to help with the transition in 2012 by guiding people in their area, in a subtle way, onto the right path.   Angel people have a direct connection with the source and are informed about the divine plan which they use in the guidance they give. They are here to change the world and are the pillars of the New Age people. They have a strongly developed wing chakra which is located between the shoulder blades just under the neck. Angel people have one goal, to educate people by providing knowledge and skills. They also guide in the development of those with a spiritual gift.

Angel people have a great energy, through their contact with the source there are always energies available for them to consult with. They use these energies for their own insight and can also via a soul connection give the energy to someone else. You could say that an Angel person has the function of an information doorway. The energies that they receive are of immense importance to them to enable them to carry out their work. (e.g to help good and bad spirits travel to the light, helping people/animals and connecting souls.)

People often find angel people very interesting as they have the feeling that they can learn something from them, which of course true. Through their flawless knowledge of people, they can reach out to others. They help you to reflect on yourself, using subtle hints on how you can view yourself. Sometimes the information is so subtle that you only see it later, a comment made a couple of weeks ago was the reason that you made the decision to choose a different path. It is these simple and subtle touches that make the work of Angel people divine, touching the right person at the right time which brings about a great end result.

If it looks like a person is on the wrong path or is not open to help the Angel person can easily let go and walk away. They are not someone that will help everyone, they carefully choose people that they want to help, seeing the final goal and want to efficiently and with as little stress as possible reach as many people as they can. The angel person is continually searching for people who can contribute to the New Age, they have an internal radar for potential and therefore give them the most attention.

Angel people think they know everything and have a never-ending source of self-confidence, often processing an enormous presence and large ego. They are connected to the source and receive all their knowledge from it, they are often difficult to estimate and are totally incomprehensible to outsiders. The angel person doesn’t bind them self to anyone and is often alone.

The angel person doesn’t have it easy, often with a strong will and ego which they have difficulty letting go of but this also helps them to stand up for who they are. They feel intensely, see and know so strongly that it is difficult for others to comprehend. They know what they want and how they will achieve this but at the same time they can be insecure which is confusing to the Angel person. They radiate a lot of light which others pick up on unconsciously in one way or another. They are nice people but live in two worlds often not knowing how to live life on earth which is difficult for themselves and others to understand. They have deep contact with the energy of the angels but at the same time want to live an earthly life, to be understood, often they find themselves pushing their messages down people’s throats (the ego that has no patience).  You can understand then that they often feel lonely as many people have never heard of angel people let alone who they are and how they should interact with them. Angel people have the goal to touch the soul of others and awaken them.  ANGEL ISCHMAEL.