Indigo- en Kristalkinderen

Indigo- en Kristalkinderen zijn kinderen die op een hogere energie zitten. Dit houdt in dat ze alles op een andere manier ervaren. Ze zijn zeer gevoelig voor de energieën om hun heen en kunnen daar ook (veel) last van hebben. Omdat ze een andere energie hebben kunnen ze vaak allergisch reageren op voedsel. Velen zijn uitermate gevoelig voor suiker en chocolade, teveel hiervan maakt ze agressief. Ze houden meestal niet van traditioneel eten, maar hebben een ‘dure’ smaak. Soms lijkt het er ook op dat ze van de lucht leven, dit is het lichtvoedsel wat ze dan tot zich nemen. De Indigo- en Kristalkinderen hebben zeer verschillende kenmerken.

• Kristalkinderen
De Kristalkinderen hebben opaalkleurige aura’s met prachtige pasteltinten. Het eerste wat opvalt bij de Kristalkinderen zijn hun grote doordringende ogen, die als het ware je ziel binnendringen. De generatie Kristalkinderen neemt wereldwijd heel snel toe. Ze zijn gelukzalig en hebben een opgeruimd karakter, vergevingsgezind en makkelijk in de omgang. Ze hebben direct contact met de engelen energieën en leven vanuit hun zielkern. Zij zijn hier om de Nieuwe Wereld te brengen en manifesteren. Zij zijn de richting aanduiders voor waar wij als mensheid op afstevenen.

De Kristalkinderen hebben telepathische gaven waardoor zij vaak pas op latere leeftijd gaan praten (3 of 4 jaar). Ze communiceren met hun Kristallijnen, van geest tot geest. Ze gebruiken een combinatie van telepathie, zelfbedachte taal van tekens en geluiden om duidelijk te maken wat ze willen. De problemen komen als ze door medische/onderwijspersoneel bestempeld worden als kinderen met abnormale spraakpatronen of zelfs autistisch.

Kristalkinderen zijn extreem gevoelig voor alles in hun omgeving: geluiden, kleuren, geuren, voedsel, chemicaliën, vervuilers, negatieve emoties, pijn van anderen, groepsbewustzijn en elektromagnetische frequenties. Door deze gevoeligheid zijn het vaak zeer kwetsbare kinderen. Ze hebben tijd voor zichzelf nodig en doen het niet goed in groepen, aangezien weinig anderen hun behoefte aan eenzaamheid, balans, verjonging en diepe rust begrijpen.

Kristalkinderen voelen een diepe liefde voor kinderen en dieren en hebben een opmerkelijke manier om verbinding te maken met alle wezens. Ze hebben een dagelijks samenzijn met de natuur en de elementen nodig. Water is erg goed voor ze (om te reinigen en kalmeren), werkt verfrissend en verhoogt hun energie. Het kan zijn dat ze hulp nodig hebben bij het leren gronden van hun eigen energie. Ze reageren ook goed op lichaamswerk, massage en energiewerk.

Kristalkinderen laten niet snel hun emoties zien, uit angst dat ze de controle verliezen. Hierdoor kunnen ze saai of zonder passie lijken. Ze begrijpen oorlog en hebzucht niet en kunnen zich hierdoor gemakkelijk totaal overweldigd voelen. Wanneer het leven te intens wordt of als ze getraumatiseerd zijn, óf zien en voelen dat anderen getraumatiseerd zijn, zullen ze zichzelf terugtrekken, loskoppelen en beschermen. Ze kunnen periodes doormaken van diepe depressie.

Vanwege de afwezigheid van ego bij de Kristalkinderen stralen ze onschuld, argeloosheid en puurheid uit. En ondanks het feit dat ze vaak rustig zijn, worden ze door anderen bewonderd en voelen veel mensen zich tot hen aangetrokken. Kristalkinderen zullen diepe en blijvende verbintenissen hebben met mensen die de onvoorwaardelijke liefde bieden. Kristalkinderen hebben een sterke verbinding met het hogere zelf, maken van nature contact met hun hoogste leiding en het zijn natuurlijke genezers en vredestichters.

• Indigokinderen
De Indigokinderen zijn kinderen van de Nieuwe Tijd. Ze worden Indigokinderen genoemd, omdat ze geboren worden onder de straal van violet. Indigo is een menging van violet en paars. Zij zijn ongeveer vanaf de jaren tachtig geboren. Deze kinderen zijn hooggevoelig en pikken veel beelden, gevoelens en informatie op.

Indigokinderen zijn vaak kinderen met dyslexie, gedragsstoornissen zoals ADHD en autisme. Niet de oorzaak van hun problemen, maar vooral de verkeerde wijze waarop er met de Indigokinderen omgegaan wordt, zorgt ervoor dat het kind niet functioneert en tegen veel problemen op school aanloopt. Een Indigokind is intelligent, maar ook vaak ongeïnteresseerd en ongeconcentreerd en heeft daardoor aanpassings- en gedragsproblemen. Dit komt omdat het kind voornamelijk de rechterhersenhelft gebruikt ipv het rationele linker gedeelte. Het zou goed zijn om deze kinderen veel vrijheid te geven. Daardoor kunnen ze beter tot hun recht komen en datgeen gaan doen waarvoor ze hier op aarde zijn. Het is triest te moeten zien dat deze kinderen door medicijnen vaak verdoofd worden en zo hun gevoeligheid, spirituele gaven en strijdvaardige energie verliezen.

Als ze geen begrip vinden voor hun ‘anders zijn’ dan kunnen Indigokinderen agressief, terugtrekkend of afwachtend reageren. Ze blijven dit doen tot in het extreme met maar één reden: mensen wakker maken. Ze blijven confronteren of ze worden ziek, hyper-actief of non- actief tot er inzicht komt. Vaak reageren deze kinderen met een bepaalde klacht of gedrag op hun ouders. Zeker als zij voor hen zijn gekomen op aarde. Het is niet altijd zo dat deze kinderen iets moeten leren. Vaak komen zij om hun ouders iets te leren, al is het alleen maar bewustwording van het kind en zijn energie.

De Indigokinderen willen graag gerespecteerd worden als kinderen en behandeld als gelijken (volwassenen). Deze kinderen verdienen onze eerbied, in plaats van dat we ze een etiket op plakken of vol stoppen met medicijnen, want dan ondermijnen we een geschenk uit de hemel! Indigokinderen zijn strijdlustig en zijn gespitst op onoprechtheid. Zij zijn hier om oude systemen (zoals de overheid, het onderwijs en legale systemen) die niet langer integer zijn te transformeren. Om deze taak te realiseren hebben zij vaak driftbuien en een vastbesloten wil. De Indigokinderen maken het pad vrij door alles wat niet goed is weg te halen en dan nemen de Kristalkinderen het over om de weg te wijzen naar een veiliger en zekere wereld.

• Wie zijn dat?
Veel van de mensen die bij mij een workshop of een meditatiecursus volgen zitten op een andere (hogere) energie en zijn geboren indigo- en kristalkinderen. Misschien herken je jezelf wel in het bovenstaande?!

Er zijn nog vele anderen kinderen die op een andere energie zitten, waaronder:
Dolfijnen kinderen: willen een hogere groepsbewustzijn creëren. Regenboog kinderen: helpen alle wezens op aarde het goddelijke bewustzijn te openen. Gouden kinderen: activeren het Christusbewustzijn in allen, deze kinderen komen van rijken voorbij alle zonnen. Robijnen kinderen: helpen mensen met diepe pijnen.

• Hoe kan je een hooggevoelig kind helpen goed te functioneren?
Gronding-, bescherming- en licht oefeningen zijn één van de belangrijkste dingen die je kan aanreiken aan deze gevoelige kinderen en zeker ook hun ouders. Meditatie zal ze helpen weer contact te maken met de bron waar we allemaal vandaan komen. Dolfijnmuziek werkt ook vaak kalmerend.

 

Crystal Children.

Crystal children have an opal colored aura with beautiful pastel tints. The first thing I notice about Crystal children are their big penetrating eyes, it feels as though they are considering your soul. This generation of Crystal children are growing fast in numbers. They happy, cheerful and forgiving character and are easy to get along with. They have a direct contact with the energy of the angels and live form their souls core. They are here for the creation of the New world, they are of significance to humanity as they show where we are heading.

Crystal children have a telepathic gift and are from this late in their speech development (3 to 4 years). They communicate through the crystal lines from soul to soul. Using a combination of telepathy, their own made up language using signs and sounds they are able to make themselves clear to others. Problems can arise when they are labelled by medical/education professionals as a child that has abnormal speech or even autistic.

Crystal children are extremely sensitive to everything around them: sounds, colors, smells, foods, chemicals, pollution, negative emotions, other people’s pain, group awareness and electrical frequencies. Because of their sensitivity they are often very vulnerable children. They need time to themselves and have difficulties in a group situation as others have difficulty understanding their need to be alone, balance, rejuvenation and deep peace.

Crystal children feel a deep love for children and animals with a being able to make a remarkable connection with all beings, needing daily connection with the nature and elements. Water is very good for them (to cleanse and calm) it refreshes and heightens their energy. It can be that they need help with learning how to ground themselves with their own energy, they react well to massage and work with the energies.

Crystal children don’t like to show their emotions from fear of losing control, which can make them seem boring or without passion. They don’t understand war or greed and it can make them feel totally overwhelmed. When life becomes too intense or they are traumatized or others around them are traumatized they feel the need to step back, to pull away and to protect themselves which can bring about periods of deep depression.

From their lack of ego Crystal children radiate innocence, irregularity and pureness, even though they are quiet they are often admired by others and they feel attracted to them. Crystal children shall always have a deep and lasting commitment to people that offer unconditional love. They have a strong connection to their higher self, naturally connect with their divine leaders and are from nature healers and peacekeepers.

 

Indigo Children.

Indigo children are from the New Age, named Indigo because they were born under a ray of violet light. Indigo is a mixture of violet and purple. They are born from about the 1980’s, they are highly sensitive and are aware of images, feelings and information.

Indigo children are often dyslexic, have behavior problems such as ADHD and autism. Due to the way in which people relate to these children it can cause them problems in how they function in life especially at school. An Indigo child is intelligent but also often not interested, unable to concentrate and therefore has problems fitting in and has behavior problems. This is because the child mainly uses the right side of their brain and not the rational left side. It is best to give these children freedom which helps them to find themselves and the reason why they are here on earth. It is sad to see that these children are numbed by medication and therefore lose their sensitivity, spiritual gift and combatable energy.

If an Indigo child is unable to understand that they are ‘different’ it can lead them to become aggressive, withdrawn and unsure of themselves. They continue to do this for one reason: a wake-up call. They will continue to be confrontational or they are sick, hyper-active or non-active until people gain insight. Often these children react, with a certain problem, towards their parents, especially if they have come to earth to help them. It is not always the children that need to learn something, often they have come to teach their parents, even if it only for them to become more conscious of their child and their energy.

 

Indigo children want to be respected as children and to be handled as equals (adults). These children deserve our respect instead of us labelling them and filling them with medication, by doing this we are undermining our gift from heaven! Indigo children are fierce and sincere. They are here to transform the old systems such as government, education and legal system which are no longer integer. To realize this goal, they often have temper tantrums and a strong will. The Indigo child clears a path for everything that is no longer good to be removed and then the Crystal children can show us a path to a safer and certain world.